İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)


Tezli ve Tezsiz olarak açılacak olan Program, zorunlu ve zengin sayıdaki seçmeli ders içeriklerini vaka çalışmaları ile somut hayat ile ilişkilendirecek ve Program katılımcılarının çalıştıkları veya çalışmayı arzu ettikleri şirketlere dönük olarak, öğrendiklerini imkanı sunarak kurumlarına da faydalı olmalarını sağlayacaktır.

Programda görev yapacak olan ve profesyonel iş yaşantısı geçmişi bulunan akademik kadromuz, özellikle tezli programda, hazırlanacak tez çalışma konularının belirlenmesinde ve çalışmanın yapılmasında, sürekli gerçekleştirecekleri takip ve danışmanlık ile tez çalışmalarının gerçek hayatta etki yaratacak nitelikte olmasını ve Programın üst seviyede katma değer yaratmasını sağlayacaklardır.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz
Programın Amaçları:

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Diğer taraftan, küreselleşmenin her geçen gün daha da artan bir hızda sürekli ilerleyişi İşletme eğitimine uluslararası bir boyut ve önem katmaktadır. Günümüzde ülkelerin karşılıklı ticaret anlayışları belirli ölçüde oluşmuş olmakla birlikte, global anlamda sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yatırımcılar stratejik kararlarını küresel dinamikleri gözeterek almaya başlamış, bu da beraberinde kaçınılmaz olarak İşletme alanında uluslararası gelişmeleri takip eden, vizyon sahibi uzmanlara ve yöneticilere olan talebi arttırmıştır.

İşletme Yüksek Lisans Programı; sürekli yenilenen sektör ve yönetim kültürünün yakından takip edilebilmesi açısından ve uluslararası alanda tüm ülkelerle etkin bir iletişimin sağlanabilmesini temin amacıyla evrensel bir dil olması niteliğiyle İngilizce verilecektir.

İşletme; insanları ve kurumları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de İşletme eğitiminin amacı “gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermek” olarak temayüz etmektedir. Bu kapsamda; İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlayarak mezun olanlar;

  • Üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  • Akademik kariyerine devam etmek isteyenler için ise sağlam bir temel oluşturulacaktır.
Programın Kapsamı:

Program, modern işletmecilik ve yönetim alanında geliştirilmiş olan kuram ve perspektifleri günümüz iş dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede, temel teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, pratik hayatta kullanma ve ilerletmeye yönelik alt dalları içeren derslerden oluşmaktadır. İşletme İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

♦ Genel İşletmecilik

♦ Küresel İşletmecilik ve Pazarlama

♦ Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

♦ Liderlik ve Girişimcilik

♦ Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı

♦ Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

♦ Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

♦ GNO 2.50/4.00 veya 65/100

♦ ALES EA 55/100

♦ YDS/EYDS/YÖKDİL İngilizce 70/100 veya TOEFL 84/120 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı 55/70

Gerekli Belgeler:

♦ Niyet Mektubu

♦ Özgeçmiş

♦ 2 Referans Mektubu

♦ Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

♦ Transkript

♦ Burs Başvurusu için Niyet Mektubu

♦ Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi

Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır

I. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
MAN 503 Çağdaş Yönetim 3 0 3 8
MAN 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
TUR 501 / ARA 501 Seçmeli Dil Dersi 1 4 0 8
Toplam 12 40
II. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 500 Seminer 3 0 0 3
MAN 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
MAN 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
TUR 502 / ARA 502 Seçmeli Dil Dersi* 1 4 0 8
Toplam 12 43
III. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
TUR 501 / ARA 501 Seçmeli Dil Dersi* 1 4 0 8
Toplam 0 38
IV. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
TUR 502 / ARA 502 Seçmeli Dil Dersi* 1 4 0 8
Toplam 0 38
Genel Toplam 24 159
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 500 Seminer 3 0 0 3
MAN 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
MAN 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
MAN 503 Çağdaş Yönetim 3 0 3 8
MAN 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
MAN 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
TUR 501 / ARA 501 Seçmeli Dil Dersi* 1 4 0 8
TUR 502 / ARA 502 Seçmeli Dil Dersi* 1 4 0 8
*may be exempted based on the language exam
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 3 8
MAN 511 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 8
MAN 512 Üretim Yönetimi 3 0 3 8
MAN 513 Veri Analizi ve Karar Verme 3 0 3 8
MAN 514 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 8
MAN 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 8
MAN 516 Küresel İşletme Yönetimi 3 0 3 8
MAN 517 Küresel Pazarlama 3 0 3 8
MAN 518 Çokuluslu Şirket Stratejileri 3 0 3 8
MAN 519 Tüketici Davranışları 3 0 3 8
MAN 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 8
MAN 521 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 3 8
MAN 522 İş Süreçleri Analizi 3 0 3 8
EFIN 510 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları 3 0 3 8
EFIN 512 Küreselleşme ve Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 8
EFIN 513 Türev Piyasalar 3 0 3 8
EFIN 514 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3 0 3 8
EFIN 515 Alternatif Finans Kanalları 3 0 3 8
ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 8

MAN 500 Seminer

Program öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlaması ve sunmasıyla topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

MAN 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bu ders sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

MAN 502 Pazarlama Yönetiminin Temel İlkeleri

Bu derste pazarlama, serbest pazarlardaki seçim provizyonu çerçevesinde ana mekanizma olarak ele alınır. Ders çerçevesinde, pazarlamanın temel felsefesi irdelenerek, pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin ögeleri üzerinde değerlendirilir. Derste bu olgular farklı bağlam ve organizasyonlar çerçevesinde ele alınır. Bu aşamada öğrenciler ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı bulurlar. Derste pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazarlama karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri, markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögeleri ele alınır.

MAN 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri

Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Çağdaş Yönetim Teknikleri dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara yer verilecektir.

MAN 504 Muhasebe ve Finans

Ders, İşletme Yüksek Lisans programlarında muhasebe ve finansman alanı dışındaki alanlarda da uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yararlı olacak şekilde programlanmıştır. Dersin amacı, günümüzde muhasebe ve finansmanın işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranmasını sağlamaktır. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğünden hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanmasına ve karar verme sürecindeki kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilere finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (fırsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti gibi temel kavramlar öğretilmektedir.

MAN 506 Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

MAN 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik

Bu derste katılımcılar girişimci yenilikçiliğin kaynakları, yapısı ve dinamikleri ile ilgili farkındalık kazanacaklardır. Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde yenilikçi fikirler geliştirip bu fikirleri farklı endüstrilerdeki güncel sorunlara uygulayabilme becerisi elde edeceklerdir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında girişimci düşünme, yenilik yönetimi, yeni fırsatları fark etme ve değerlendirme, sektör ve pazar araştırması, iş stratejisi, iş modeli ve planı, finansal tahmin ve girişim finansmanı, kaynak sağlayıcılara erişim, müzakere ve yeni girişimler başlatma gibi başlıklar yer almaktadır.

MAN 511 Yönetim Ekonomisi

Bu ders işletmelerde ekonomik analizin rolünü ve önemini ortaya koymaya çalışır. Ders, mikroekonomi ilkelerinin uygulanması ile firmada karar verme mekanizmasının nasıl geliştirileceğini anlatmayı hedeflemektedir.  Bu hedefe ulaşmak için şu konular tartışılacaktır; talep, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, fiyat belirleme, risk ve yatırım bütçelemesi,  işletme kararları ve hükümet politikaları.

MAN 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi

Mal ve hizmetlerin üretimine yönelik stratejik ve taktik unsurlar, tasarım, kestirim, tesis yer seçimi, tesis düzenleme, kapasite ve üretim planlaması, envanter planlaması, kalite ve tedarik zincirinin yönetimi, kaynakların etkin kullanımı.

MAN 513 Veri Analizi ve Karar Verme

Yönetsel karar verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz tekniklerini öğrenciye kazandırmayı hedefler. Değişik analizleri yapmak için bilgisayar yazılımları kullanımı, dersin bütünleyici bir özelliğidir.  İşlenecek temel konular; karar analizleri, istatistiksek karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon. Ders, olasılık için gerekli olan alt yapıyı da oluşturur.

MAN 514 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, katılımcılara bir işletmenin insan kaynaklarının etkin yönetim teknikleri ile ilgili bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu çerçevede, örgütsel öğrenme ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde teorik gelişmeler, küreselleşmenin stratejik insan kaynakları yönetimine etkisi, farklı işletmelerde insan kaynaklarının etkin bir şekilde tanımlanması, analiz edilmesi ve geliştirilmesi, insan kaynaklarının eğitimi için uygun politika ve süreçlerin belirlenmesi, ihtiyaç analizi süreçleri, eğitim amaçlarının, içeriklerinin ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

MAN 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 

İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller ele alınacaktır. Ayrıca; elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri ders kapsamında yer bulacaktır.

MAN 516 Küresel İşletme Yönetimi

Günümüz dünyasının yönetici ve iş adamları farklı pazarlarda faaliyet göstermekten kaynaklanan farklı beklenti ve yeteneklere sahip tüketici, tedarikçi, işgücü ve ortak firmalarla karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu durum uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalar ve yöneticileri için ortamı daha belirsiz ve karmaşık bir hale sokmaktadır. Bu amaçla, katılımcılara uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren çeşitlenmiş veya çeşitlenmekte olan çok uluslu işletme perspektifinden firmaların küresel rekabet üstünlüğü sağlamada yararlanacakları stratejik ve örgütsel yönetim tekniklerine ilişkin bilgiler verilecektir. Ders programı kapsamı içerisinde yer alan belli başlı konular arasında, çok uluslu şirketlerin kapsamı ve faaliyetleri, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri ve firmaları uluslararası pazarlara sevk eden stratejik motifler, uluslararası rekabet çevresi güçleri, uluslararası işletme stratejileri, uluslararası ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetimi, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin bağlı firma veya ortaklaşa girişim şeklinde Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerinin kuruluşu, yönetimi ve performansı yer almaktadır.

MAN 517 Küresel Pazarlama

Dersin amacı, uluslararası pazarlarla ilgili genel kavram ve yaklaşımların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmada uluslararası pazarlama çevresinin içeriğinin benimsetilmesidir. Derste işlenecek konulardan bazıları: Temel kavramlar, uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret engelleri, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama planlaması, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, pazar analizi ve uluslararası pazara giriş stratejileri, ürün stratejileri, dağıtım stratejileri, tanıtım ve fiyatlandırma stratejileri.

MAN 518 Çok Uluslu Şirket Stratejileri

Bu ders, uluslararasılaşma sürecinin ulusal pazarlardaki sektör yapısı ve rekabet üzerindeki etkisi ile ulusal faktörlerin firmanın uluslararası pazarlarda rekabet avantajı potansiyeli üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetlerini, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkışını açıklayan kuram ve modelleri, ÇUŞ’lerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkilerini inceleyen bir derstir. Ayrıca Batılı ÇUŞ’lerin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetler de dersin bir diğer amacıdır.

MAN 519 Tüketici Davranışları

Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar. Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

MAN 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi

Bu ders markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolünün önemi üzerinde durur. Derste markanın ne olduğu; neden önemli bir bileşen olduğu; tüketiciler nezdinde neyi temsil ettiği ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerektiği gibi konular üzerinde durulur. Ayrıca, öğrenciler marka değerinin nasıl yaratıldığı, nasıl ölçüldüğü ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanıldığı gibi konularda bilgi edineceklerdir. Derste çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da kullanılacaktır.

MAN 521 Lojistik Yönetimi

Bu derste; lojistiğin tanımı ve önemi, temel lojistik kararlar, stratejik lojistik planlaması, müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi, lojistik maliyetleri, lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımı konuları işlenecek ayrıca lojistik oyunu ile program zenginleştirilecektir.

MAN 522 İş Süreçlerinin Analizi

İş süreçlerinin analizine ilişkin temel kavramlar: İş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, reengineering, süreçlerin ölçülmesi, analiz teknikleri, iyileştirilmesi, bilişim teknolojilerinin iş süreçlerindeki yeri.

MAN 599 Yüksek Lisans Tezi

İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencinin programda öğretilenler ekseninde belirleyeceği uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı tez ile sonlanacaktır.

EFIN 510 Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Kuruluşları 

Bu dersin amacı, katılımcıların sermaye piyasalarına ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunların çalışma esaslarına ilişkin bilgi sahibi olarak bu alanda araştırma ve analiz yapabilme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, dünyada ve Türkiye’de borsacılık faaliyetleri, işlem gören farklı sermaye piyasası araçları, sermaye piyasalarında işlem yapma, fiyat oluşumu, endeks oluşturma ve analizi, sermaye piyasalarının düzenlenmesi gibi konular işlenmektedir. Ayrıca gerek küresel gerekse yerel farklı kurumların sermaye piyasaları içerisinde üstlendikleri roller ve sermaye piyasalarının ülke ekonomisindeki yeri ele alınmaktadır.

EFIN 512 Küreselleşme ve Uluslararası Finans Piyasaları

Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme süreci içerisinde birbiri ile daha ilintili hale gelmiş olan uluslararası finansal piyasalara ilişkin ana konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve modern finans teorisinin çerçevesi içinde onlara finansal kurumların davranış biçimlerini ve küresel piyasaların işleyişini anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Dersin içeriği, küresel borsalarda işlem gören pay piyasası araçları, borçlanma araçları, döviz piyasalarının işleyişi, uluslararası para ve sermaye piyasalarından sermaye temini, uluslararası proje finansman yöntemleri, finansal piyasaların mikroyapısı gibi konuları içermektedir. Ders işlenirken, globalleşmenin uluslararası piyasaları, varlıkların dağılımını ve reel ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konular da ampirik örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca finansal piyasaların düzenlenmesi alanında rol alan uluslararası kuruluşlara ve platformlara değinilecektir.

EFIN 513 Türev Piyasalar

Bu ders, finansal türev araçların analizine ve fiyatlamasına etki eden kavramları ve modelleri ele almaktadır. Dersin amacı, katılımcılara türev piyasaların işleyişini anlamaya ve türev araçların hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.  Bu çerçevede dünya piyasalarında en çok işlem gören türev araçlar ele alınacaktır. Dersin içeriği forward, vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmelerini, bu sözleşmelerle geliştirilebilecek farklı stratejileri, Black & Scholes Modeli, Binom Modeli, arbitraj fiyatlaması, greeks farklı parametrelerin fiyatlamaya olan etkisi ve finansal riskten korunma yöntemleri, Amerikan opsiyonları, exotik opsiyonlar, yapılandırılmış ürünler, tarihsel volatilite ve zimni volatilite gibi konuları kapsamaktadır.

EFIN 514 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi

Bu ders, finansal kurumların ve işletmelerin riskleri nasıl değerlendirdiklerini, kontrol ettiklerini ve transfer ettiklerini incelemektedir. Dersin amacı, iş hayatında karşılaşabilecekleri riskler karşısında katılımcılara kullanabilecekleri araçlar sunmak ve aktif olarak risk yönetim tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği, risklerin tanımlanması ve tespiti, potansiyel maliyetlerinin ortaya konması, finansal kayba neden olan risklerin nedenlerinin analiz edilmesi, riskle başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilerin şirketlerin hedefleri ve amaçları ile uyumlu olması, seçilen risk yönetim stratejilerinin uygulanması, yönetimi ve sonuçlarının takibi gibi konuları içermektedir.

EFIN 515 Alternatif Finans Kanalları

Bu ders, küresel finansal arenada son dönemde ortaya çıkmış ve bankacılık ve temel sermaye piyasası araçları dışında kalan alternatif finansman sistemlerini içeren konuları ele almaktadır. Bu çerçevede mikrofinansman, melek yatırımcılar, girişim sermayesi, özel sermaye şirketleri, kitle finansmanı ve İslamî finans enstrümanı olan mudaraba/muşaraka finansmanı gibi müteşebbislerin finansmanında kullanılabilecek yöntemler örneklerle işlenecektir.  Alternatif finansmanın yeni bir örneği olarak Borsa İstanbul bünyesinde devreye alınan Özel Pazar örneği de derste değinilecek konular arasındadır.

EFIN 523 İslami Finans

Bu derste, son dönemde küresel ölçekte kayda değer büyüme kaydeden bir finansman türü olan İslamî finansın temel ilkeleri, temel sözleşme türleri, farklı finansal sektörler esas alınarak ve konvansiyonel finans ile karşılaştırmalı şekilde anlatılmaktadır. Bu şekilde katılımcıların gerek ülkemiz gerekse küresel ölçekte büyük potansiyel taşıyan bu finansman türü hakkında teorik ve uygulamalı yetkinlik sahibi olması amaçlanmaktadır. Derste, Murabaha, İcara, Mudaraba, Muşaraka, Salam, İstisna gibi İslami finansman sözleşmeleri, bunların kullanımı, yönetimi, içerdiği riskler, İslami finansal kurumlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, Sukuk ve İslami yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçlarına ve kurumlarına değinilecektir. Ayrıca derste, İslami bankacılık ve sermaye piyasasının gelişmesinin önündeki sorunlar da analiz edilecek ve tartışılacaktır