Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)


Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, küresel ekonomi içinde finansal piyasaların önemi daha da artmıştır zira üretim faktörleri içinde en hızlı dolaşan faktör, sermaye faktörüdür.

Bugün gerek bankacılık, gerek sermaye piyasaları, gerekse diğer finansal hizmetler, saniyeler, hatta mikro saniyelerle ölçülen hızlarda işler hale gelmiştir. İşlem hızının yanı sıra, küreselleşme, finansal piyasaların birbirinden etkilenme sürecini ve entegrasyonu da hızlandırmıştır.

Dünyanın her hangi bir noktasında finansal alanda yaşanan bir gelişme, küresel ölçekte etkilere neden olabilmektedir.

Program Koordinatörü: Dr. Nihat GÜMÜŞ
Programın Amaçları:

Küresel iktisadî mimarinin en önemli bileşenlerinden biri olan finansal piyasaların küresel ekonomi içerisindeki önemi 1990’lı yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimle birlikte ciddi oranda artmıştır. Finansal piyasalar ve bu piyasalar yoluyla fon sahiplerine ve fona ihtiyaç duyan ekonomi aktörlerine sunulan hizmetler, küreselleşmenin etkisini gösterdiği alanlardan biridir. Gelinen noktada küresel piyasalar arasındaki entegresyon, gerek teknolojik altyapıların gerekse sunulan ürün ve hizmetlerin standardizasyonu bağlamında, bu piyasaları birbirinden bağımsız düşünülemeyecek ölçüde etkilemektedir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler neticesinde bugün gerek bankacılık, gerek sermaye piyasaları, gerekse diğer finansal hizmetler, saniyeler, hatta mikro saniyelerle ölçülen hızlarda işler hale gelmiştir. Öte yandan, finansal hizmetlerin tüm alanlarında sunulan ürünlerde hızla artan bir rekabet söz konusudur. Dünyanın her hangi bir noktasında finansal alanda yaşanan bir gelişim küresel ölçekte etkilere neden olabilmektedir.

Bu seviyede bir küresel rekabetin söz konusu olduğu bir sektörde rekabetçi gücün en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz küresel finans piyasalarının yapısını ve işleyişini bilen, finansal hizmetlerin değişik kollarında her seviyede çalışmaya aday insan kaynağıdır. Birçok ülkenin bölgesel ve küresel finans merkezi olarak ön plana çıkma isteğiyle yarış yaptığı günümüzde, yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi açısından özellikle önemlidir. Ayrıca, toplumun farklı kesimlerinde finansal okuryazarlığı artıracak, toplumun karar alma mekanizmalarında yer alan ya da yer alacak kişilerin finansal piyasaların işleyişini anlama noktasında bilgi ve tecrübelerine katkı sunacak eğitim ve programlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çerçevede İbn Haldun Üniversitesi, İşletme ve İktisat Bölümleri’nin birlikte yürüteceği Finansal Ekonomi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, gerek finansal piyasalar, gerekse bu piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir müfredatın bu konuda eğitim almak isteyen öğrencilere sunulmasını sağlayacaktır.

Programın Kapsamı:

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı, finans ve ekonomi alanlarında temel teorik derslerin yanında, bu alanlarda vaka analizleri ve ekonometrik analizleri içeren uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Finansal Ekonomi yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

♦ GNO 2.50/4.00 veya 65/100

♦ ALES EA 55/100

♦ YDS/EYDS/YÖKDİL İngilizce 70/100 veya TOEFL 84/120 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı 55/70

Gerekli Belgeler:

♦ Niyet Mektubu

♦ Özgeçmiş

♦ 2 Referans Mektubu

♦ Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

♦ Transkript

♦ Burs Başvurusu için Niyet Mektubu

♦ Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi

Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır

I. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
EFIN 501Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği3038
ECON 503Mikroekonomik Analiz3038
EFIN 505Kurumsal Finansman3038
…. …Seçmeli3038
Toplam1232
II. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
ECON 506Makroekonomik Teori3038
EFIN 506Finansal Ekonometri3038
EFIN 500Seminer3003
…. …Seçmeli3038
…. …Seçmeli3038
Toplam1235
III. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
EFIN 599Yüksek Lisans Tezi30030
Toplam030
IV. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
EFIN 599Yüksek Lisans Tezi30030
Toplam030
Genel Toplam24127
ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
EFIN 501Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği3038
ECON 503Mikroekonomik Analiz3038
EFIN 505Kurumsal Finansman3038
Bahar Yarıyılı
ECON 506Makroekonomik Teori3038
EFIN 506Finansal Ekonometri3038
EFIN 500Seminer3003
SEÇMELİ DERSLER
Ders KoduDers AdıTeoriUygulamaKrediAKTS
EFIN 510Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları3038
EFIN 511Finansal Tablo Analizi3038
EFIN 512Uluslararası Finans Piyasaları ve Küreselleşme3038
EFIN 513Türev Piyasalar3038
EFIN 514Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi3038
EFIN 515Alternatif Finans Kanalları3038
EFIN 516Piyasa Mikroyapısı ve Piyasa İşlemleri3038
EFIN 517Finansal Ekonomide Seçilmiş Konular3038
MAN 506Stratejik Yönetim3038
ECON 513Parasal İktisat3038
ECON 512Oyun Teorisi3038
ECON 523İslam Ekonomisi ve Finansı3038

EFIN 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği   

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında; araştırma süreci ele alınmakta ve bu süreçte öğrencilerin bir araştırma konusunu nasıl formüle edecekleri, problemi nasıl tanımlayıp, nasıl bir araştırma yapmaları gerektiği, veri toplama yöntemlerinin değerlendirilmesi, örnekleme yapılması, farklı veri analiz yöntemleri, toplanan verinin nasıl doğru anlanıp okunacağı ve bir araştırma projesinin nasıl hazırlanacağı ele alınmaktadır. Ayrıca, araştırma sonucunda ortaya çıkan çalışmanın yazım aşamasında izlenmesi gereken usul, atıfların ne şekilde yapılması gerektiği yayın etiği çerçevesinde anlatılmaktadır. Bu çerçevede; grup çalışması, mülakat, içerik analizi gibi kalitatif araştırma yöntemlerinin yanısıra anket çalışması, temel regresyon ve zaman serisi analizi gibi kantitatif araştırma yöntemlerine değinilmektedir

ECON 503 Mikroekonomik Analiz

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders serbest piyasa yapısının, kamusal malların ve ekonomik dışsallıkların analizi ile sona erecektir.

ECON 506 Makroekonomik Teori

İlk dönemdeki dersin devamı olan bu derste bir miktar daha detaya inilerek açık bir ekonomide para ve döviz piyasalarının işleyişi, enflasyonu ile mücadele yöntemleri gibi konular anlatılacaktır. Yine bu çerçevede, Marshall-Lerner koşulu, Keynesyen Teori, açık ve kapalı ekonomilerde para ve sermaye piyasalarının işleyişi, makroekonomik modeller ve bu modellerde rasyonel beklentiler, politikaların etkinliği ve makroekonomik modellemenin dinamikleri gibi konular ele alınacaktır.

EFIN 505 Kurumsal Finansman 

Bu ders kapsamında, şirketlerin yatırım yapacakları projeleri nasıl belirledikleri ve nasıl kaynak buldukları, pay piyasası,  borçlanma araçları piyasası ve diğer piyasaların hangi mekanizmalar üzerinden reel ekonomiyi etkilediği, kurumsal yatırım stratejilerinin nasıl belirlendiği analiz edilmekte, şirketlerin sermaye yapısını ve temettü politikasını belirlerken hangi faktörleri değerlendirdikleri incelemekte, şirket içinde ortaya çıkan çıkar çatışmalarının finansal kararları nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Ders kapsamında incelenen diğer konular varlık fiyatlaması, belirsizlik altında sermaye bütçelemesi, piyasa etkinliği ve kurumsal yönetimdir.

EFIN 506 Finansal Ekonometri 

Bu ders, finansal ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında yardımcı olan ampirik analiz tekniklerini içermektedir. Ders kapsamında çok-değişkenli regresyon, maksimum ihtimal, moment tahmin yöntemleri, hipotez testi, ihmal edilen değişkenler ve modelin yanlış tanımlanması, asimtotik teori, ölçüm hatası, enstrümantal değişkenler, zaman serisi modelleri, varlık getirilerinin tahmini, olay analizleri, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli’ne ilişkin ekonometrik testler, çok-faktörlü modeller, değişkenlik modellemesi, genel momentler modeli gibi konular ele alınmaktadır.

EFIN 510 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları 

Bu dersin amacı, katılımcıların sermaye piyasalarına ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunların çalışma esaslarına ilişkin bilgi sahibi olarak bu alanda araştırma ve analiz yapabilme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, dünyada ve Türkiye’de borsacılık faaliyetleri, işlem gören farklı sermaye piyasası araçları, sermaye piyasalarında işlem yapma, fiyat oluşumu, endeks oluşturma ve analizi, sermaye piyasalarının düzenlenmesi gibi konular işlenmektedir. Ayrıca gerek küresel gerekse yerel farklı kurumların sermaye piyasaları içerisinde üstlendikleri roller ve sermaye piyasalarının ülke ekonomisindeki yeri ele alınmaktadır.

EFIN 511 Finansal Tablo Analizi     

Bu ders, finansal tabloların nasıl okunması ve kullanılması gerektiğini, finansal analiz tekniklerini, finansal tablolarda verilen muhasebe bilgilerinin kısıtlarını ve bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuçları, finansal tabloların sonuçlarının şirket değerlemesine olan etkilerini, finansal tablo dipnotlarının önemini, finansal tablolar kullanılarak nasıl projeksiyon yapılacağını ve bunun iş yapış şekline etkisini ve borsada işlem gören şirketler için mali analizin hangi parametrelere bakılarak yapılacağını ele almaktadır.

EFIN 512 Uluslararası Finans Piyasaları ve Küreselleşme 

Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme süreci içerisinde birbiri ile daha ilintili hale gelmiş olan uluslararası finansal piyasalara ilişkin ana konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve modern finans teorisinin çerçevesi içinde onlara finansal kurumların davranış biçimlerini ve küresel piyasaların işleyişini anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Dersin içeriği, küresel borsalarda işlem gören pay piyasası araçları, borçlanma araçları, döviz piyasalarının işleyişi, uluslararası para ve sermaye piyasalarından sermaye temini, uluslararası proje finansman yöntemleri, finansal piyasaların mikroyapısı gibi konuları içermektedir. Ders işlenirken, globalleşmenin uluslararası piyasaları, varlıkların dağılımını ve reel ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konular da ampirik örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca finansal piyasaların düzenlenmesi alanında rol alan uluslararası kuruluşlara ve platformlara değinilecektir.

EFIN 513 Türev Piyasalar 

Bu ders, finansal türev araçların analizine ve fiyatlamasına etki eden kavramları ve modelleri ele almaktadır. Dersin amacı, katılımcılara türev piyasaların işleyişini anlamaya ve türev araçların hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.  Bu çerçevede dünya piyasalarında en çok işlem gören türev araçlar ele alınacaktır. Dersin içeriği forward, vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmelerini, bu sözleşmelerle geliştirilebilecek farklı stratejileri, Black & Scholes Modeli, Binom Modeli, arbitraj fiyatlaması, greeks farklı parametrelerin fiyatlamaya olan etkisi ve finansal riskten korunma yöntemleri, Amerikan opsiyonları, exotik opsiyonlar, yapılandırılmış ürünler, tarihsel volatilite ve zimni volatilite gibi konuları kapsamaktadır.

EFIN 514 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi                

Bu ders, finansal kurumların ve işletmelerin riskleri nasıl değerlendirdiklerini, kontrol ettiklerini ve transfer ettiklerini incelemektedir. Dersin amacı, iş hayatında karşılaşabilecekleri riskler karşısında kaılımcılara kullanabilecekleri araçlar sunmak ve aktif olarak risk yönetim tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği, risklerin tanımlanması ve tespiti, potansiyel maliyetlerinin ortaya konması, finansal kayba neden olan risklerin nedenlerinin analiz edilmesi, riskle başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilerin şirketlerin hedefleri ve amaçları ile uyumlu olması, seçilen risk yönetim stratejilerinin uygulanması, yönetimi ve sonuçlarının takibi gibi konuları içermektedir.

EFIN 515 Alternatif Finans Kanalları 

Bu ders, küresel finansal arenada son dönemde ortaya çıkmış ve bankacılık ve temel sermaye piyasası araçları dışında kalan alternatif finansman sistemlerini içeren konuları ele almaktadır. Bu çerçevede mikrofinansman, melek yatırımcılar, girişim sermayesi, özel sermaye şirketleri, kitle finansmanı ve İslamî finans enstrümanı olan mudaraba/muşaraka finansmanı gibi müteşebbislerin finansmanında kullanılabilecek yöntemler örneklerle işlenecektir.  Alternatif finansmanın yeni bir örneği olarak Borsa İstanbul bünyesinde devreye alınan Özel Pazar örneği de derste değinilecek konular arasındadır.

EFIN 516 Piyasa Mikroyapısı ve Piyasa İşlemleri  

Bu dersin amacı, katılımcıların finansal piyasalarda işlemlerin teorik ve pratik perspektiften nasıl gerçekleştiğini anlamalarını ve bu bilgileri kullanarak piyasalara ilişkin analiz yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Ders ayrıca piyasalarda işlem yapanların, aracıların ve diğer finansal piyasa katılımcılarının işlem yapma saikleri ve stratejilerini inceleme kabiliyetini kazanma imkanı da sunmaktadır. Ders içeriği; işlem yapma modelleri ve işlem stratejileri, finansal verinin ampirik analizi, ampirik piyasa mikroyapısı, piyasa volatilitesi, algoritmik işlemler, hızlı işlemler, arbitraj işlemleri gibi konuları kapsamaktadır.

EFIN 517 Finansal Ekonomide Seçilmiş Konular 

Bu dersin amacı, katılımcıların finansal ekonomi ile ilgili seçilmiş konularda güncel uygulamalara dayalı bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

EFIN 599 Yüksek Lisans Tezi  

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı, öğrencinin programda öğretilenlerle ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.

ECON 512 Oyun Teorisi 

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste, katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar, katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat  

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı  

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

MAN 506 Stratejik Yönetim 

Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek. (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek. (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır